Album:  
  • Big Img Đồng chí Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
  • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị
  • Big Img Đồng chí Điêu Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở trình bày Báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
  • Big Img Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tham luận về công tác đánh giá, xếp loại các đơn vị trực thuộc, những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, đổi mới công tác thi đua khen thưởng
  • Big Img Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng trình bày tham luận về công tác xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh
  • Big Img Đồng chí Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQHCNN
  • Big Img Đồng chí Hà Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ trình bày tham luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và công tác QLNN về tôn giáo trên địa bàn TX Phú Thọ
  • Big Img Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Cán bộ Sở y tế trình bày tham luận về công tác quản lý và thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị SN công lập
  • Big Img Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016