Liên kết website
Văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
63/2022/NĐ-CP 12/09/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Phạm Bình Minh
06/2022/TT-BNV 15/08/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Phạm Thị Thanh Trà
05/VBHN-BNV 22/07/2022 Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân Phạm Thị Thanh Trà
04/VBHN-BNV 19/07/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Phạm Thị Thanh Trà
Chỉ thị 2/CT-TTg 26/04/2022 Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Thông tư 03/2022/TT-BNV 12/03/2022 Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương Phạm Thị Thanh Trà
Thông tư 07/2021/TT-BNV 15/02/2022 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
Thông tư 02/2022/TT-BNV 29/01/2022 Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà
Quyết định 67/QĐ-BNV 29/01/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021 Phạm Thị Thanh Trà
Thông tư 01/2022/TT-BNV 16/01/2022 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Phạm Thị Thanh Trà